بایگانی "۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۰"

آگهی مزایده فروش دام

آگهی مزایده فروش دام

بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود ۵۲رأس گوساله نر قطع شیر ، حدود ۴۹رأس گوساله نر شیر خوار، حدود ۲۰رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ،حدود ۴۰ رأس تلیسه آبستن داشتی زیر ۷ ماه با (پایه ۴ ماه آبستن) و حدود ۱۰ […]