مزایده ها و مناقصات

مزایده دام

مزایده دام

    آگهی مزایده عمومی بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل ۱- گاو غیرآبستن کشتارگاهی ۲- گاو آبستن داشتی (پایه سه ماه) ۳ – گوساله نر شیرخوار پایه ۱۵ روزه ۴- گوساله نر قطع شیر پایه۱۰۰گیلوگرم ۵- تلیسه آبستن (پایه سه ماه) […]

آگهی مزایده دام (گاو و گوساله)

آگهی مزایده دام (گاو و گوساله)

آگهی مزایده عمومی بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل تعداد حدود ۲۷رأس گوساله نرشیرخوار ، تعداد ۳۰رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، تعداد حدود ۱۰ رأس گاو آبستن شیری (پایه ۳ ماه آبستن )، تعداد ۱رأس گوساله نر دو رگ (۹-۳ ماه […]

آگهی مزایده دام  فروش گوساله،گاو، تلیسه

آگهی مزایده دام فروش گوساله،گاو، تلیسه

آگهی مزایده عمومی   بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده فروش دام مازاد شامل تعداد حدود ۶۰رأس گوساله نرشیرخوار پایه ۱۵ روزه ، تعداد ۳۰رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، تعداد حدود ۱۰ رأس گاو آبستن داشتی (پایه ۳ ماه آبستن ) و تعداد ۷ رأس تلیسه غیرباردارکشتارگاهی […]

آگهی مزایده دام شرکت یاسوج

آگهی مزایده دام شرکت یاسوج

    آگهی مناقصه و مزایده عمومی   بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه انجام خدمات ۱- تیغه زنی بهاربندها ۲- کودبرداری ،حمل و فرآوری و بارگیری کود و همچنین برگزاری مزایده فروش دام مازاد شامل تعداد حدود ۷۰رأس گوساله نرشیرخوار ،  تعداد ۱۵رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، […]