مزایده ها و مناقصات

آگهی مزایده فروش دام

آگهی مزایده فروش دام

بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود ۵۲رأس گوساله نر قطع شیر ، حدود ۴۹رأس گوساله نر شیر خوار، حدود ۲۰رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ،حدود ۴۰ رأس تلیسه آبستن داشتی زیر ۷ ماه با (پایه ۴ ماه آبستن) و حدود ۱۰ […]

آگهی مزایده فروش گاو،گوساله و تلیسه و مناقصه خرید تراکتور و فیدر خوراکریز

آگهی مزایده فروش گاو،گوساله و تلیسه و مناقصه خرید تراکتور و فیدر خوراکریز

آگهی مزایده و مناقصه عمومی بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش تعدادی دام مازاد شامل حدود ۳۰ رأس تلیسه آبستن داشتی(پایه ۳ ماه آبستن) ، حدود ۵ رأس تلیسه غیر باردار کشتارگاهی ، حدود ۱۵رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، حدود ۶۰ رأس گوساله نر شیر […]

آگهی مزایده ومناقصه عمومی

آگهی مزایده ومناقصه عمومی

آگهی مزایده ومناقصه عمومی     بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش   تعدادی دام مازاد شامل حدود ۳۵ رأس تلیسه آبستن داشتی(پایه ۳ ماه آبستن) ، حدود ۷ رأس تلیسه غیر باردار کشتارگاهی ، حدود ۲۵رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، حدود ۱۲۰ رأس گوساله نر […]

اگهی مزایده دام ودستگاه های لبنی

اگهی مزایده دام ودستگاه های لبنی

بدینوسیله شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده کتبی فروش   تعدادی دام مازاد شامل حدود ۴۰ رأس تلیسه آبستن داشتی(پایه ۴ ماه آبستن) ، حدود ۸ رأس تلیسه غیر باردار کشتارگاهی ، حدود ۱۵رأس گاو غیر آبستن کشتارگاهی ، حدود ۱۲۰ رأس گوساله نر شیر خوار و حدود ۲۰ رأس […]